Bachelor's Degree in General Aviation

University of Information Technology and Management

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bachelor's Degree in General Aviation

University of Information Technology and Management

Chương trình nghiên cứu

  • Tiếp thị hàng không
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Ba Lan - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Ba Lan - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ