Đọc Mô tả chính thức

khoa học máy tính

khoa học máy tính

Trong ba học kỳ đầu tiên, chương trình bao gồm các vấn đề cơ bản của toán học, cho phép học tập có hiệu quả của các kỹ thuật khoa học máy tính và lập trình trong các học kỳ tiếp theo. Trong giai đoạn này, sinh viên nhận được thông tin cơ bản về giải tích, đại số tuyến tính và hình học, toán học rời rạc, logic, phương pháp số, và các nguyên tắc của thiết bị điện tử. Ngoài ra, trong học kỳ đầu tiên, giới thiệu về lập trình, thuật toán cấu trúc và hướng đối tượng và cấu trúc dữ liệu cũng như hệ điều hành được cung cấp. Cho đến khi học kỳ thứ tư, các lớp học là chung cho tất cả học sinh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Warsaw University of Technology

Xem 9 các khóa học tại Warsaw University of Technology »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
42 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
1,650 EUR
Mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date