Bachelor in Marketing & Communication Management

Zagreb School of Business

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bachelor in Marketing & Communication Management

Zagreb School of Business

Các khóa học có thể được thực hiện bởi sinh viên thường xuyên và bên ngoài.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Croatia - Zagreb
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 10 2019
Croatia - Zagreb
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ