Bachelor of Science in Business Administration

University of the Commonwealth Caribbean

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bachelor of Science in Business Administration

University of the Commonwealth Caribbean

Nhập học Mature: Phải làm việc từ 5 năm trở lên, ở độ tuổi tối thiểu 25 năm, Trình trình độ học vấn, hồ sơ chi tiết, thư xin việc và 3 tài liệu tham khảo chuyên nghiệp.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối November 14, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
4 - 5 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
10,000 JMD
Locations
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng Năm 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 1 2019
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng Năm 2019
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ