Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
670,000 RUB
Deadline
Tháng Bảy 25, 2019
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Tháng Bảy 25, 2019

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
Tháng Bảy 25, 2019
End Date