• Kế toán và tài chính
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 12 các khóa học tại Higher School of Economics »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
670,000 RUB
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date