Đọc Mô tả chính thức

  • Kế toán và tài chính
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 12 các khóa học tại Higher School of Economics »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
670,000 RUB
Deadline
Tháng Bảy 25, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 25, 2019

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 25, 2019
End Date