Bachelor in International Business

Aquinas College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bachelor in International Business

Aquinas College

adm kinh doanh
  • CS152 Bảng tính (1) T
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối August 18, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Grand Rapids, Michigan
Ngày bắt đầu: Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Hoa Kỳ - Grand Rapids, Michigan
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ