BSc Electrical Engineering

Milwaukee School of Engineering (MSOE)

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BSc Electrical Engineering

Milwaukee School of Engineering (MSOE)

  • LSR
  • Milwaukee cụ
  • chổ rối rít
  • Rockwell Automation
  • Rockwell Collins
  • chúng tôi Energies

  • một sự công nhận về nhu cầu và khả năng tham gia vào, học tập suốt đời.
  • Kiến thức về các vấn đề đương đại.
  • khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thực hành kỹ thuật.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
35,000 USD
Locations
Hoa Kỳ - Milwaukee, Wisconsin
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Milwaukee, Wisconsin
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ