B.S. in Applied Mathematics

University of Pittsburgh at Bradford

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

B.S. in Applied Mathematics

University of Pittsburgh at Bradford

  • PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG
<li>M&Ocirc; H&Igrave;NH TO&Aacute;N H&#7884;C</li>
<li>PH&Acirc;N T&Iacute;CH S&#7888; LI&#7878;U ho&#7863;c T&Oacute;M T ABT ALGEBRA V&Agrave; S&#7888; L&Yacute; THUY&#7870;T</li>
<li>&#7912;NG D&#7908;NG V&Agrave; TH&#7888;NG K&Ecirc; &Aacute;P D&#7908;NG</li>

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Bradford, Pennsylvania
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Bradford, Pennsylvania
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ