Bằng cử nhân quản lý kinh doanh

Five Towns College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng cử nhân quản lý kinh doanh

Five Towns College

Bao nhiêu chương trình này sẽ chi phí cho tôi - Học phí và lệ phí: $ 78,040 - Sách và vật tư: 5000 $ --On trường tiền ăn: 50.040 $ * Các số tiền ghi trên bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình, giả sử thời gian bình thường để hoàn thành. Lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi.
Sinh viên quốc tế học bổng quốc tế chấp nhận để Five Towns College là đủ điều kiện để nhận được học bổng quốc tế từ $ 1.000 đến $ 10.000 USD mỗi năm. Các học bổng được dựa trên tài năng và / hoặc bằng khen và là renumerable dựa trên các tiêu chí học bổng nêu trong thư giải thưởng. Những học bổng này được trao giải thưởng ở cả bậc đại học và sau đại học.
Tài chính Những tùy chọn có sẵn để giúp tôi trả tiền cho chương trình này? Tài trợ cho chương trình này có thể có sẵn thông qua các khoản tài trợ, học bổng, các khoản vay (liên bang và tư nhân) và kế hoạch tài chính thể chế. Số lượng trung bình của các khoản nợ cho sinh viên tốt nghiệp chương trình được hiển thị dưới đây: - các khoản vay liên bang: $ 41,237 - các khoản vay cá nhân giáo dục: 15.997 $ - kế hoạch tài chính của tổ chức: 0 $ Nhà trường đã chọn để cung cấp các thông tin bổ sung sau đây: 61% các chương trình sinh viên tốt nghiệp sử dụng vốn vay để hỗ trợ tài chính chi phí của họ cho chương trình này.
Làm thế nào lâu nó sẽ đưa tôi để hoàn thành chương trình này? Chương trình được thiết kế để tận 4 năm để hoàn thành. Trong số những người đã hoàn thành chương trình trong năm 2012-2013, 81% hoàn thành trong 4 năm.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
78,040 USD
học phí
Locations
Hoa Kỳ - New York, New York
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - New York, New York
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ