Bằng danh dự quốc tế về giảng dạy

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

At Absalon we offer professional bachelor programmes at several campuses around the region to Danish students as well as international students.

At Absalon we offer professional bachelor programmes at several campuses around the region to Danish students as well as international students. Đọc ít hơn
Kalundborg , Vordingborg + 1 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.