BTech trong công nghệ thực phẩm

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

BTech trong công nghệ thực phẩm

University of Johannesburg

Doornfontein CAMPUS

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này có thể để xây dựng và áp dụng các chiến lược chuyên ngành và nguyên tắc quản lý có liên quan trong việc kiểm soát chất lượng (QC) và nghiên cứu và phát triển (R & D).

Họ có thể làm việc như giám sát kỹ thuật và công nghệ trong sản phẩm và quá trình phát triển, và kiểm soát chất lượng. Việc làm có thể là trong một phòng thí nghiệm, hoặc môi trường sản xuất hoặc bán hàng.

kết quả Exit cấp

Sinh viên sẽ có thể:

  • Xác định một vấn đề, xây dựng một giả thuyết thích hợp, tạo ra dữ liệu thử nghiệm, diễn giải chính xác và khấu trừ thích hợp.
  • Làm việc hài hòa với đồng nghiệp trong môi trường làm việc làm việc cùng trong nhóm với những người khác trong các giải pháp của các vấn đề và thực hiện các dự án.
  • Độc lập trong việc nắm vững nội dung Module, việc thực hiện các dự án thực tế và lập báo cáo.
  • Tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp tài liệu kỹ thuật, sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật phù hợp và chính xác và thuật ngữ trong báo cáo.
  • Thực hiện các thực hành của khoa học và công nghệ có hiệu quả và có trách nhiệm mà không gây nguy hiểm cho môi trường hay sức khỏe của đồng nghiệp.
  • Sử dụng các kỹ thuật khác nhau để đồng hóa và phân tích dữ liệu, bằng cách đọc sách, thảo luận, báo cáo và trình bày các dự án và các buổi hội thảo.
  • Tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động có ảnh hưởng đến chất lượng xã hội của cuộc sống.
  • Điều tra khả năng tiếp tục đào tạo và việc làm.
  • Chứng tỏ khả năng liên quan các lĩnh vực nghiên cứu xã hội và do đó biết được nơi những kỹ năng có thể sẽ được yêu cầu.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ