Bachelor of Applied Business Administration in Banking and Financial Technology

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

College of the North Atlantic – Qatar (CNA-Q) was created to meet the ambitious and visionary goals of the Qatar National Vision (QNV) 2030. CNA-Q is a partnership between the State of Qatar and Colle ... Đọc thêm

College of the North Atlantic – Qatar (CNA-Q) was created to meet the ambitious and visionary goals of the Qatar National Vision (QNV) 2030. CNA-Q is a partnership between the State of Qatar and College of the North Atlantic in Canada. Đọc ít hơn
Doha
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.