Read the Official Description

Chương trình này được giảng dạy trong PHÁP.

Đọc những mô tả chính thức của Pháp và áp dụng ở đây: ESJ Paris Licence en Journalisme

Program taught in:
Người Pháp
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Tháng 9 2019
Tháng 8 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 2 2019, Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 8 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 2 2019, Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 2 2019, Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date

Tháng 8 2019

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date