Cử nhân công nghệ thông tin

Globe Institute of Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân công nghệ thông tin

Globe Institute of Technology

Trong một cảnh quan của công ty luôn thay đổi, lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả ra quyết định là cần thiết để vượt trội. Của chúng tôi bằng Quản trị Kinh doanh sẽ cung cấp cho bạn một nền giáo dục hướng nghiệp trong quản lý. Chương trình giảng dạy của chúng tôi bao gồm các khái niệm kinh doanh quan trọng mà sẽ phục vụ như là một nền tảng cho sự nghiệp của bạn. Bởi thời gian bạn tốt nghiệp, bạn sẽ được chuẩn bị để tham gia vào một loạt các công việc tài chính trong quản lý nói chung, thương mại điện tử, nguồn nhân lực, tiếp thị, quản lý dự án, quản lý hành chính, kinh doanh quốc tế. Giáo dục của bạn từ Globe sẽ cung cấp cho bạn với sự hiểu biết, kỹ năng và công cụ phân tích cần thiết để trở thành một chuyên nghiệp kinh doanh thành công.

Cử nhân Công nghệ sỹ Công nghệ thông tin chuẩn bị học sinh để theo đuổi sự nghiệp như kỹ sư mạng, chuyên gia mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, Kỹ sư cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh, và các chuyên gia IT khác. Chương trình này tập trung vào các công nghệ như mạng LAN (Local Area Networks, WAN (Wide Area Networks), DNS, Active Directory, VPN (mạng riêng ảo), TCP / IP, Quản lý tài khoản, SQL (Structured Query Language), Cơ sở dữ liệu phát triển, Cơ sở dữ liệu Quản trị, Báo cáo, VBA (Visual Basic for Applications) trong Excel, Access, và một loạt các chủ đề liên quan.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - New York, New York
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - New York, New York
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ