Mục đích của bằng cấp này là trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng và (mua lại) các giá trị để thực hành công tác xã hội ở Nam Phi và trong một bối cảnh khu vực và toàn cầu đang thay đổi. Việc hoàn thành công trình độ sẽ cho phép bạn đăng ký với Hội đồng SA cho dịch vụ Chuyên môn xã hội và thực hành như một nhân viên xã hội.

Sinh viên muốn đăng ký làm Nhân viên xã hội phải hoàn thành bằng cử nhân bốn năm công tác xã hội.

Các chương trình giảng dạy cho B (Công Tác Xã Hội) bao gồm 35 module học kỳ biên dịch như sau:

Năm đầu Năm thư hai Năm thứ ba Năm thứ tư module học kỳ
Công tác Xã hội 1A & 1B Công tác Xã hội 2A & 2D Công tác Xã hội 3A & 3E & 3H & 3 J Công tác Xã hội & 4A 4C & 4D & 4H & 4I & 4J *** 15
Công tác Xã hội tập 1 * Công tác Xã hội tập 2 * Công tác Xã hội tập 3 * Công tác Xã hội tập 4 * 8
Tâm lý học 1A & 1B Tâm lý học 2: bất kỳ hai mô-đun Tâm lý 3: bất kỳ hai mô-đun hoặc Xã hội học 3A & 3B hoặc nghiên cứu phát triển 3A & 3B 6
Xã hội học 1A & 1B
hoặc nghiên cứu phát triển 1A & 1B
Xã hội học 2A & B
hoặc nghiên cứu phát triển 2A & B
4
** Tiếng anh 1C & 1D 2
10 học phần học kỳ 8 môn học học kỳ 8 môn học học kỳ 9 module học kỳ 35
Đề nghị lựa chọn lớn thứ hai: Nghiên cứu Phát triển, Tâm lý học và xã hội học.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 135 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày