Sở Giáo dục thể chất cá nhân cung cấp các cơ hội để theo đuổi một Cử nhân Giáo dục (B.Ed.) bằng về giáo dục thể chất và thể thao. Thời gian của chương trình là bốn (4) năm. Nó bao gồm 60 tín chỉ cho sinh viên toàn thời gian. Học sinh chuyên được dự kiến ​​sẽ bao gồm các khóa học sau đó là 3 tín chỉ trừ thực tập là 6 tín chỉ:

 1. Cơ chế sinh học
 2. Phản ánh Kế hoạch và giảng dạy
 3. Khiêu vũ Giáo dục
 4. Thể thao Quản lý và Tổ chức
 5. Tâm lý học thể thao
 6. Đào tạo

Sinh viên truy cập vào các chương trình giảng dạy với bằng tốt nghiệp được yêu cầu phải làm 21 tín chỉ (bao gồm các khóa học cốt lõi). Các khóa học chuyên ngành là:

 1. Lý thuyết và thực hành của bóng rổ
 2. Cơ chế sinh học
 3. Tâm lý học thể thao
 4. Fundamentals of Dance
 5. Một trò chơi lớn

Tất cả các khóa học là 3 tín chỉ. Những người tham gia chương trình này được cung cấp các cơ hội theo đuổi các khóa học trong nghiên cứu cơ bản của Phong trào, trò chơi và sức khỏe.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 3 các khóa học tại The Mico University College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
105,000 JMD
mỗi học kỳ
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date