Cử nhân giáo dục - giáo dục thể chất

The Mico University College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân giáo dục - giáo dục thể chất

The Mico University College

Sở Giáo dục thể chất cá nhân cung cấp các cơ hội để theo đuổi một Cử nhân Giáo dục (B.Ed.) bằng về giáo dục thể chất và thể thao. Thời gian của chương trình là bốn (4) năm. Nó bao gồm 60 tín chỉ cho sinh viên toàn thời gian. Học sinh chuyên được dự kiến ​​sẽ bao gồm các khóa học sau đó là 3 tín chỉ trừ thực tập là 6 tín chỉ:

 1. Cơ chế sinh học
 2. Phản ánh Kế hoạch và giảng dạy
 3. Khiêu vũ Giáo dục
 4. Thể thao Quản lý và Tổ chức
 5. Tâm lý học thể thao
 6. Đào tạo

Sinh viên truy cập vào các chương trình giảng dạy với bằng tốt nghiệp được yêu cầu phải làm 21 tín chỉ (bao gồm các khóa học cốt lõi). Các khóa học chuyên ngành là:

 1. Lý thuyết và thực hành của bóng rổ
 2. Cơ chế sinh học
 3. Tâm lý học thể thao
 4. Fundamentals of Dance
 5. Một trò chơi lớn

Tất cả các khóa học là 3 tín chỉ. Những người tham gia chương trình này được cung cấp các cơ hội theo đuổi các khóa học trong nghiên cứu cơ bản của Phong trào, trò chơi và sức khỏe.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
105,000 JMD
mỗi học kỳ
Locations
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Jamaica - Kingston, St. Andrew Parish
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ