Read the Official Description

Khoa Toán tại trường Đại học Cao đẳng Mico đã bắt tay vào một quá trình để trở thành trung tâm hàng đầu cho việc chuẩn bị của giáo viên toán học giáo dục tại vùng biển Caribbean với các kỹ năng liên quan cần thiết để thúc đẩy phát triển con người trong thế kỷ 21.

SÁNG KIẾN TIÊN PHONG

  • EducoSoft (Online Toán học)
. EducoSoft phục vụ toàn bộ Mico sinh-cơ thể; thiết lập cho mỗi học sinh một mức độ cơ bản về thẩm toán học cần thiết cho tất cả các giáo viên.
  • CCEMaT (Centre for Excellence Caribbean trong Giảng Dạy Toán)

CCEMaT được thành công tiến triển với sự hỗ trợ của giáo sư Burghes của Đại học Plymouth cũng như Giáo sư C. Packer của The Mico University College. Cho đến nay Trung tâm này đã tạo điều kiện kiểm toán của giáo dục toán học qua một số trường cao đẳng Jamaica. Các giám đốc của CCEMaT là Dr. T. Benjamin.

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by The Mico University College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
105,000 JMD
mỗi học kỳ
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019