Các Cử nhân Quản trị Công mức độ được thiết kế cho những sinh viên quan tâm hoặc hiện đang làm việc trong lĩnh vực hành chính công. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng những thách thức duy nhất của hành chính công ở cấp thành phố, tiểu bang hay liên bang. BPA cung cấp một nền tảng cơ bản cho những sinh viên muốn theo đuổi các nghiên cứu sau đại học, vị trí entry-level hoặc tiếp tục phát triển chuyên môn.

FIVE KHU VỰC liên ngành của NHẤN MẠNH

  • Mối quan hệ doanh nghiệp - công lý hình sự - quản lý dịch vụ cháy - an ninh Tổ quốc và - dịch vụ công cộng.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 38 các khóa học tại Park University »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date