Read the Official Description

hóa học

Chuyên ngành Hóa học các khóa học hoàn chỉnh cung cấp một nền tảng vững chắc trong khoa học vật lý và toán học, cùng với một chuỗi các khóa học trong hóa học nói chung, hữu cơ, vô cơ, phân tích, và vật lý. Bài giảng các lớp học được bổ sung bởi các phòng thí nghiệm mà có được kinh nghiệm thực tế trong phương pháp hóa học và thiết bị đo đạc.

Degrees liên quan và Chương Trình

  • Hóa học, Tiểu
  • Hóa học, Cử nhân Khoa học Bằng
  • Hóa học, Thạc sĩ Khoa học Bằng
  • Hóa học, Tiến sĩ Triết học Bằng
Program taught in:
Anh

See 10 more programs offered by University of Nevada, Reno »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date