Cử nhân Hóa sinh

Hóa sinh áp dụng những ý tưởng và lý thuyết của hóa học vào lĩnh vực phức tạp của các hệ thống sinh học. Trẻ vị thành niên được thiết kế cho những sinh viên muốn có một nền tảng vững chắc trong sinh hóa để bổ sung cho khu vực chính của nghiên cứu. Học sinh đang theo học tại các chương trình dự bị chuyên nghiệp cũng có thể tìm thấy một nhỏ trong sinh hóa để thể hữu ích để chuẩn bị chuyên nghiệp của họ.

Tuyển dụng

 • Trợ lý khoa học
 • Hóa sinh
 • Đại diện Bán hàng kỹ thuật
 • Chuyên viên phân tích quá trình kinh doanh
 • Trợ lý nghiên cứu

Các khóa học

 • Phòng thí nghiệm Hóa học 132L CHEM chung tôi
 • 132P CHEM Hóa học chung tôi giải quyết vấn đề
 • CHEM 133 Hóa học chung tôi
 • Phòng thí nghiệm 142L CHEM chung Hóa học II
 • 142P CHEM chung II Vấn đề Hóa học Giải quyết
 • CHEM 143 chung Hóa học II
 • Phòng thí nghiệm CHEM 312 Hóa học hữu cơ I
 • CHEM 313 Hóa học hữu cơ I
 • Phòng thí nghiệm CHEM 322 Hóa học hữu cơ II
 • CHEM 323 Hóa học hữu cơ II
 • CHEM 413 Physical Chemistry tôi
 • Phòng thí nghiệm Sinh hóa CHEM 441
 • CHEM 443 Hóa sinh
 • CHEM 332 phòng thí nghiệm Hóa học phân tích
 • CHEM 342 Hóa học phân tích giảng
 • BCHM 453 nguyên tắc hóa học thuốc
 • BCHM 471 Hóa sinh Hội thảo
 • BCHM 481 Nghiên cứu Hóa sinh
 • BCHM 482 Nghiên cứu Hóa sinh
 • BCHM 483 Nghiên cứu Hóa sinh
 • BCHM 484 Nghiên cứu Hóa sinh
 • BCHM 485 Nghiên cứu Hóa sinh
 • BCHM 486 Nghiên cứu Hóa sinh
 • Biol Phòng thí nghiệm Sinh học chung tôi 111
 • Biol 113 Sinh học chung tôi
 • Biol 121 phòng thí nghiệm Sinh học chung II
 • Biol 123 Sinh học Tổng hợp II
 • Biol 341 phòng thí nghiệm Di truyền học
 • Biol 343 Di truyền học
 • Biol 423 Sinh học tế bào
 • Biot 313 thí nghiệm hóa sinh và sinh học phân tử
 • CHEM 372 Phương pháp dạy & vấn đề trong Hóa học
 • CHEM 373 Phương pháp dạy & vấn đề trong Hóa học
 • CHEM 374 Phương pháp dạy & vấn đề trong Hóa học
 • CHEM 423 Physical Chemistry II
 • CHEM 462 phòng thí nghiệm mô hình phân tử
 • Mô hình hóa CHEM 472 phân tử
 • CHEM 453 hiện đại Phân tích công cụ
 • Biol 371 Phòng thí nghiệm Vi sinh vật
 • Biol 373 Vi sinh vật
 • Biot 323 Đạo đức sinh học
 • Biol 303 Dinh dưỡng Khoa học
 • Biol 443 chi tiết Nhân Sinh lý học

Xem 7 các khóa học tại Missouri Baptist University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date