Cử nhân Kế toán (Hons)

Công nhận chuyên nghiệp

 • Malaysia Cơ quan Trình độ chuyên môn (MQA)
 • Malaysia Viện Kế toán (MIA)

Tổng quan

 1. Tăng cường nguồn nhân lực của kế toán sản xuất những người có kiến ​​thức và chuyên môn, trí tuệ, kỹ thuật, phân tích, giữa các cá nhân, giao tiếp, lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh.
 2. Kế toán là công cụ quan trọng cho nền kinh tế và bất kỳ công việc kinh doanh.
 3. Đó là ngôn ngữ của các doanh nghiệp mà nhẵn hơn hoạt động của bất kỳ ngành công nghiệp hay nền kinh tế.
 4. Kế toán đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các giai đoạn của doanh nghiệp đặc biệt là trong sự ra đời của công nghệ thông tin như là một phần của toàn cầu hóa thế giới.
 5. Kế toán các thông tin rất hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc đạt được mục tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ của mình; đánh giá hoạt động trong quá khứ và hướng tương lai; và đánh giá và đưa ra quyết định khen thưởng thực hiện.

Kết quả học tập chương trình

 1. Chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán đã được phê duyệt cho các tổ chức và nhóm có cấu trúc đơn giản.
 2. Giải thích và đánh giá thông tin tài chính và phi tài chính cho việc ra quyết định.
 3. Chuẩn bị khai thuế và tư vấn về các vấn đề thuế đối với cá nhân và các tổ chức kinh doanh đơn giản.
 4. Thực hiện kiểm toán cho các tổ chức không phức tạp bằng cách sử dụng công nghệ chiếm đoạt.
 5. Làm việc cộng tác trong một đội ngũ quản lý; giao tiếp hiệu quả cả bằng lời và bằng văn bản với các bên liên quan khác nhau.
 6. Thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh.
 7. Theo đuổi một quá trình học hỏi không ngừng để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp và cho sự phát triển chuyên nghiệp.
 8. Thực hành kế toán với đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Yêu cầu nhập

 1. Quỹ Quản lý từ UNISEL / Giấy chứng nhận trúng tuyển từ Bộ Giáo dục / Tổ chức giáo dục tư nhân có ít nhất CGPA 2,00; hoặc 2. Một Diploma liên quan hoặc tương đương từ UNISEL hoặc công cộng / Tổ chức giáo dục tư nhân có ít nhất CGPA 2,00; hoặc 3. STPM / A-level hoặc tương đương với ít nhất 2 hiệu trưởng

Cơ hội nghề nghiệp

 1. Công thực hành - Kế toán công cộng, kiểm toán, tài chính điều khiển, Thuế và Tư vấn Tài chính, Tài chính quản lý, ngân sách và dự báo tài khoản, tài khoản hoặc Tài chính điều hành, doanh nghiệp điều hành và giảng viên. 2. Thương mại và công nghiệp - Kế toán chi phí, kế toán quản trị, Giám đốc chiến lược tài chính, tài chính Planner, Kiểm toán hoạt động, hệ thống tư vấn, ngân hàng, môi giới chứng khoán và quản lý quỹ. 3. Chính phủ và bán chính phủ - Thủ quỹ, Kế toán Chính phủ.

Mức lương mong muốn

 1. Khu vực công: Lương tháng khởi điểm cơ bản là khoảng 1.800 RM; cộng với phụ cấp (như nhà ở và giải trí) tổng số có thể lên tới khoảng 2.600 RM. 2. Khu Vực Riêng Tư: Các số tiền lương tháng khởi đầu cơ bản có thể thay đổi từ số tiền trên. Tuy nhiên, tổng số tiền lương hàng tháng thu được (bao gồm phụ cấp) là tùy thuộc vào đàm phán và có thể cao hơn mà kiếm được trong khu vực công.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Universiti Selangor (UNISEL) »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date