Cử nhân kỹ thuật cơ khí (Hons)

Manipal International University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân kỹ thuật cơ khí (Hons)

Manipal International University

Yêu cầu nhập

  • trình độ tương đương khác như được công nhận bởi chính phủ Malaysia

công nhận

Quan hệ đối tác công nghiệp

  • Quản lý dự án
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Locations
Malaysia - Nilai, Negeri Sembilan
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Malaysia - Nilai, Negeri Sembilan
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ