Khóa học này được xác nhận của Cơ quan Trình độ chuyên môn của Malaysia.

Học sinh có thể lựa chọn để cố gắng nhiều hơn nữa giờ tín chỉ cho mỗi học kỳ để hoàn thành khóa học trước đó.

Các khóa học cốt lõi: Sinh viên phải có được một CGPA của không ít hơn 2,00 * Ghi chú: 127 giờ tín dụng là dành cho những ký học chương trình bắt đầu từ học kỳ 1 2011-2012 lượng trở đi. Trước khi lượng này, học sinh cần phải hoàn thành 124 giờ tín dụng bao gồm MEMB483 Capstone Thiết kế và MEMB343 Cơ Rung Các khóa học (Thông tư Academic No 3 2011 BME Capstone Thiết kế và độ rung. ). Học sinh với 124 giờ tín dụng vẫn phải thực hiện theo các cấu trúc khóa học cũ.

Yêu cầu đối với sinh viên quốc tế

Để vào chương trình đại học, sinh viên cần phải có được tốt Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) hoặc bằng cấp tương đương như chứng chỉ Anh chung của Giáo dục (GCE) Ordinary (O) hoặc nâng cao (A) Levels, Tú tài quốc tế hoặc những người khác. Học sinh có trình độ cao hơn so với yêu cầu tối thiểu có thể hội đủ điều kiện để chuyển tín dụng đối với một số môn học.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình bằng tốt nghiệp có thể được miễn một số yêu cầu chương trình học của trường đại học mà sẽ được quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Để ghi danh vào các chương trình sau đại học, ứng viên phải có bằng cử nhân tốt của từ một trường đại học được công nhận bởi Universiti Tenaga Nasional.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 11 các khóa học tại ​Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
88,400
Theo địa điểm
Theo ngày