Sở Khoa học máy tính cung cấp một chương trình nghiên cứu chủ yếu trong ba lĩnh vực: Khoa học Máy tính, Khoa học máy tính với Kinh doanh, Khoa học Máy tính và với Toán học. Chương trình cấp bằng của chúng tôi chuẩn bị sinh viên để làm việc hiệu quả trong ngành công nghiệp và chính phủ công ăn việc làm, và để vào chương trình sau đại học.

Trình tự nhiên - Lớp 2018 và Beyond

Sinh viên năm nhất

  • Conversatio tôi
  • Khoa học máy tính 111
  • Khoa học máy tính 115
  • Language / yêu cầu cốt lõi
  • Conversatio II
  • Khoa học máy tính 112
  • English 105 - Freshman English
  • Language / yêu cầu cốt lõi
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại Saint Anselm College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian