Chương trình này góp phần vào phát triển bền vững quốc tế của công ty bằng cách tiếp thị hàng hóa và / hoặc dịch vụ trên thị trường nước ngoài và tối ưu hóa mua trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sau khi đào tạo này, bạn sẽ bị tính phí (e) để thực hiện các lựa chọn chiến lược và phối hợp các hoạt động quốc tế giữa các chức năng kinh doanh khác nhau và / hoặc đối tác bên ngoài.

Nhờ phân tích công việc và báo cáo thông tin của bạn, bạn sẽ cho phép các công ty để phản ứng với những thay đổi trong môi trường của nó. Là một phần của công ty này, bạn hoàn thành các nhiệm vụ sau đây:

  • Kinh doanh quốc tế và Eve,
  • bán hàng xuất khẩu,
  • mua nhập khẩu,
  • phối các dịch vụ hỗ trợ cho nhập khẩu và xuất khẩu,
  • quản lý các mối quan hệ trong một bối cảnh đa văn hóa.

Bạn sẽ thực hiện giám sát liên tục để thu thập thông tin về thị trường nước ngoài để chuẩn bị quyết định kinh doanh. Bạn prospecterez mua bán, sẽ phát triển các dịch vụ may đo, bán và tham gia vào quá trình đàm phán để mua hàng. Bạn sẽ cung cấp bán hàng theo dõi hành chính và thương mại và mua hàng và sẽ phối hợp các dịch vụ hỗ trợ và cung cấp bên ngoài.

Bạn sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong một bối cảnh đa văn hóa.

TIÊU CHUẨN

• Cử nhân • Đơn xin nhập học • BSAT test • Bảo trì

NGÔN NGỮ

• Tiếng Anh • Tiếng Nhật • Trung Quốc • Fulani và Mandinka kinh doanh

Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Pháp

Xem 11 các khóa học tại Institut Africain de Management »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date