Read the Official Description

Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Chương trình cử nhân Kinh tế và Quản lý đào tạo các chuyên gia có thể tận dụng các công nghệ thông tin đặc biệt là trong các công việc quản lý cấp thấp hơn.

Có thể nghiên cứu Quản lý dự án ICT trong cả ba hình thức học tiếng Séc hoặc tiếng Anh qua một chương trình học tiêu chuẩn 3 năm.


Thông tin cá nhân của Graduate

Sinh viên tốt nghiệp từ lĩnh vực này có thể làm việc như những người quản lý hoặc các chuyên gia về mức độ quản lý hoặc quản lý chiến thuật của các tổ chức và tổ chức sản xuất và phi sản xuất, có tiềm năng phát triển và tăng trưởng chuyên nghiệp.

Đạt tiêu chuẩn cho việc làm trong

  • Ngân hàng đầu tư
  • Tài chính
  • Tiếp thị
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý bán hàng
  • Kế toán
  • Kiểm soát

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã sẵn sàng để học MBA liên quan hoặc các chương trình thạc sĩ khác tại các trường đại học.


Các hình thức học tập

  •     Học toàn thời gian
  •     Bán thời gian nghiên cứu
  •     Nghiên cứu cá nhân
Program taught in:
Anh

See 2 more programs offered by Unicorn College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date