Read the Official Description

Cử nhân Kinh tế Nghiên cứu về kinh tế là trung tâm kinh doanh hiểu biết, thị trường, thương mại, các chính sách và các vấn đề quốc tế, toàn cầu hóa, y tế, phát triển và môi trường. Chương trình đại học về kinh tế trang bị cho sinh viên với các công cụ cần thiết để hiểu một loạt các hiện tượng kinh tế và thể chế. Một phần, sự hiểu biết này xuất phát từ thực tế về tổ chức kinh tế và lịch sử kinh tế học. Nhưng sự thật không giải thích bản thân. Sự kiện kinh tế phải được xem qua lăng kính của lý thuyết kinh tế. Tương tự như vậy, dữ liệu kinh tế phải được để phân tích thống kê cẩn thận. Chương trình đại học về kinh tế nhấn mạnh các ứng dụng của lý thuyết kinh tế và phân tích thống kê để một loạt các sự kiện thực tế và các thỏa thuận trong cả khu vực tư nhân và khu vực công. Chương trình này dành cho sinh viên có ý định trở thành nhà phân tích và chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực công cộng và tư nhân và dẫn đến nghề nghiệp trong kinh doanh, tài chính, phát triển quốc tế, y tế, quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị, quản lý và nghiên cứu.

Program taught in:
Anh
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date