Read the Official Description

Các lực lượng kinh tế ảnh hưởng đến tất cả mọi người bằng nhiều cách. Kiểm soát của các lực lượng này phụ thuộc vào sự hiểu biết của họ, đã đạt được thông qua việc nghiên cứu về kinh tế học.

Khu vực liên quan của học

  • kế toán
  • KINH DOANH
  • kinh doanh quốc tế

Tuyên bố nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Khoa Kinh tế, Kế toán và Kinh doanh là để giúp sản xuất các thành viên cũng đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp, những người hiểu sự cần thiết của lợi nhuận là sự cân bằng các ràng buộc về hành vi đạo đức, hành vi pháp lý và rủi ro. Tất cả bốn chuyên ngành trong Bộ của chúng tôi (Kinh tế, Kế toán, Kế toán-Công, và kinh doanh) được thiết kế để cung cấp các công cụ cần thiết cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi để thành công trong cả hai thế giới thương mại và trong các chương trình cấp bằng đại học. Chúng tôi tìm kiếm để thách thức các sinh viên của chúng tôi để khách quan phân tích tình hình kinh tế, xây dựng phương án khả thi và có đạo đức, và đưa ra quyết định thích hợp để cân bằng lợi ích của công ty với các tác động tổng thể về xã hội.

Các Kinh tế, Kế toán và Phòng Kinh doanh nhiệm vụ hỗ trợ các nhiệm vụ của Đại học Muskingum bằng cách cung cấp các chương trình học thuật chất lượng cao trong bối cảnh của một nền giáo dục nghệ thuật tự do. Chúng tôi giúp phát triển toàn bộ những người có thể nghĩ nghiêm túc, cư xử có đạo đức, và tham gia vào xã hội để họ có thể sống một cuộc sống nghề nghiệp, đáp ứng cá nhân và trách nhiệm xã hội.

Program taught in:
Anh

See 9 more programs offered by Muskingum University »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date