Cử nhân nghệ thuật (danh dự) trong nghệ thuật thị giác

University of Windsor, Undergraduate

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân nghệ thuật (danh dự) trong nghệ thuật thị giác

University of Windsor, Undergraduate

Mô tả chương trình

Chương trình BFA vinh dự của chúng tôi cung cấp cho bạn không gian phòng thu tuyệt vời, kỹ năng nền tảng vô giá và giảng viên hỗ trợ, để hỗ trợ sự phát triển của cá nhân sáng tạo và biểu hiện của bạn.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 năm
Toàn thời gian
Locations
Canada - Windsor, Ontario
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Canada - Windsor, Ontario
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ