Cử nhân sinh học (môi trường)

University of North Alabama

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Cử nhân sinh học (môi trường)

University of North Alabama

Các lựa chọn sinh học môi trường được thiết kế cho những sinh viên muốn chuẩn bị cho các vị trí đòi hỏi phải có một nền tảng chung trong sinh học, với công việc phụ trợ trong khoa học máy tính, hóa học, vật lý và khoa học trái đất, và toán học; một sinh viên cũng phải chọn một khối của các khóa học từ một trong hai địa lý hay vệ sinh công nghiệp.

Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên cho các vị trí trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu môi trường và giáo dục môi trường; hoặc cho công việc sau đại học trong sinh học môi trường. Không có trường nhỏ là cần thiết trong ngành này; Tuy nhiên, một lĩnh vực nhỏ có thể được thêm vào bằng cách lấy nhiều hơn số giờ tối thiểu cần thiết cho mức độ. Học sinh cần được advisement khoa sớm trong chương trình.

YÊU CẦU ĐỘ: Giờ
A. Tổng Hợp phần Giáo dục 41-47
Yêu cầu B. Major
Nguyên tắc Sinh học (111) 4
Nguyên tắc Sinh học (112) 4
Văn học Sinh học (200W) 1
Sinh học tế bào (305) 4
Di truyền học (306) 4
Vi sinh vật học (307) 4
Hội thảo đánh giá cao cấp (498) 1
Organismal Sinh học (Protistans, nấm, thực vật):
Phân loại thực vật (463) 3
Organismal Sinh học (Protistans, Động vật):
Sinh lý học động vật (311) 4
Lịch sử tự nhiên của các loài có xương sống (341) 4
Dân Sinh học:
sinh thái học 4
Thủy sản Sinh thái học (423) 4
TOÀN BỘ 41
Quy định khóa học hỗ trợ:
Tổng Hóa học (CH 111, 111L, 112, 112L) 8
Phân tích định lượng (CH 321, 321LW) hoặc Instrumental Analysis (CH 322, 322LW) 5
Hóa học hữu cơ (CH 311, 311L) 5
Quy định về môi trường (CH 465) 3
Ứng dụng kinh doanh của phần mềm vi tính (CIS 125) hoặc các hệ thống khoa học máy tính hoặc cấp thông tin máy tính cao hơn nhiên 3
Khoa học Trái đất / vật lý Địa chất (ES 131) 4
Địa chất thủy văn (ES 488) 3
Pre-calculus Algebra (MA 112) hoặc Pre-Calculus Trigonometry (MA 113) hoặc Pre-Algebra tích & Trigonometry (MA 115) hoặc Calculus I (MA 125) / td> 3-4
Ứng dụng thống kê I (MA 345) 3
Tổng Vật lý I và II (PH 241,241L, 242, 242L) 8
Học sinh phải chọn một khối của các khóa học từ một trong hai địa lý hay vệ sinh công nghiệp:
Bản đồ và Bản đồ Giải thích (GE 225) Sử dụng và Giải thích bức ảnh trên không (GE 323) Hệ thống thông tin địa lý (GE 384) 10
HOẶC LÀ
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (IH 301) 3
Hai khóa học được lựa chọn từ những điều sau đây: Vấn đề vệ sinh công nghiệp (IH 322) Toxocology công nghiệp (IH 333) Control của Airborne nguy hại (IH 422, IH 422L) Phương pháp lấy mẫu trong Vệ sinh công nghiệp (IH 444, IH 444L) 6-8
tổng 128
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Price
Giá
22,000 USD
$ 22,000 USD ước tính
Locations
Hoa Kỳ - Florence, Alabama
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Hoa Kỳ - Florence, Alabama
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ