Read the Official Description

Cử nhân Khoa học về Quản lý và Phát triển Đất đai được thiết kế để tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có năng lực và hiểu biết về các vấn đề đất đai để quản lý những thách thức của một hệ thống quản lý đất đai trong thế kỷ 21.

Mục đích của chương trình này là làm cho việc quản lý đất đai trở thành một trong những nghề có thể nâng cao hệ thống giao đất của quốc gia.

Các tiểu ngành được đề cập trong chương trình bao gồm:

  • Phát triển bất động sản,
  • Định giá tài sản,
  • Tiếp thị bất động sản,
  • Đầu tư bất động sản,
  • Kinh tế bất động sản
Program taught in:
Anh
Universiti Teknologi Malaysia

See 25 more programs offered by Universiti Teknologi Malaysia »

Last updated June 1, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
End Date