Cử nhân Khoa học về Quản lý và Phát triển Đất đai được thiết kế để tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có năng lực và hiểu biết về các vấn đề đất đai để quản lý những thách thức của một hệ thống quản lý đất đai trong thế kỷ 21.

Mục đích của chương trình này là làm cho việc quản lý đất đai trở thành một trong những nghề có thể nâng cao hệ thống giao đất của quốc gia.

Các tiểu ngành được đề cập trong chương trình bao gồm:

  • Phát triển bất động sản,
  • Định giá tài sản,
  • Tiếp thị bất động sản,
  • Đầu tư bất động sản,
  • Kinh tế bất động sản
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Universiti Teknologi Malaysia

Xem 25 các khóa học tại Universiti Teknologi Malaysia »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
9,000 MYR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng Sáu 2023
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 2 2020
End Date
Tháng Sáu 2024
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Sáu 2023

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Sáu 2024