Cử nhân Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

Khoa Kinh tế, Hành chính và Khoa học Xã hội

Có khả năng thích ứng với các mô hình quản lý thay đổi và điều kiện thị trường và cải tiến liên tục là những nhu cầu quan trọng nhất của thế giới toàn cầu hoá. Bahçeşehir Đại học Síp Khoa Kinh tế

Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

  • GS. TS. Nurşin A. Güney
  • GS. TS. Vişne Korkmaz
  • Hỗ trợ.Prof. Tiến sĩ Pınar Kadıoğlu
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại BAU Bahcesehir Cyprus University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
3,500 USD
Sinh viên quốc tế; TRNC TC: 2625 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date