Read the Official Description

Cử nhân Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

Khoa Kinh tế, Hành chính và Khoa học Xã hội

Có khả năng thích ứng với các mô hình quản lý thay đổi và điều kiện thị trường và cải tiến liên tục là những nhu cầu quan trọng nhất của thế giới toàn cầu hoá. Bahçeşehir Đại học Síp Khoa Kinh tế

Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế

  • GS. TS. Nurşin A. Güney
  • GS. TS. Vişne Korkmaz
  • Hỗ trợ.Prof. Tiến sĩ Pınar Kadıoğlu
Program taught in:
Anh

See 5 more programs offered by BAU Bahcesehir Cyprus University »

Last updated July 13, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
3,500 USD
Sinh viên quốc tế; TRNC TC: 2625 USD
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date