Đọc Mô tả chính thức

Mục đích của chương trình này là tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đa năng hiểu cả lý thuyết và thực hành giám sát và đánh giá.


Yêu cầu đầu vào

 • Một mức độ được công nhận đầu tiên từ trường đại học này hoặc một trường đại học được công nhận khác.

Ưu tiên sẽ được áp dụng cho những người nộp đơn có kinh nghiệm làm việc trong Giám sát và Đánh giá hoặc một lĩnh vực liên quan.


Thời gian học tập

Chương trình sẽ được giảng dạy trong khoảng thời gian ít nhất một (1) năm học toàn thời gian, khối hoặc các phương thức học song song.


Các cơ hội nghề nghiệp

Ứng cử viên tốt nghiệp với trình độ này có thể làm việc trong một loạt các môi trường khoa học xã hội chủ yếu là Giám sát và đánh giá chuyên gia. Họ cũng có thể làm việc như Chương trình và Quản lý dự án. Những người có bằng cấp này cũng là những người tài nguyên trong nghiên cứu khoa học xã hội vì chương trình này hướng tới chuyên môn hóa nghiên cứu.


Cấu trúc chương trình


Phần 1: Học kỳ 1

 • HSME 1101 Nguyên tắc chung trong nghiên cứu giám sát và đánh giá
 • HSME 1102 Lập kế hoạch giám sát và đánh giá
 • Các phương pháp thu thập dữ liệu HSME 1103 cho nghiên cứu giám sát và đánh giá
 • HSME 1104 Phương pháp phân tích định lượng và định tính cho các nghiên cứu đánh giá
 • HSME 1105 Thiết kế đánh giá tác động
 • HSME 1106 gói máy tính để phân tích dữ liệu trong giám sát và đánh giá và biết đọc thông tin

Phần 1: Học kỳ 2

 • HSME 1201 Các vấn đề chuyên đề trong giám sát và đánh giá
 • HSME 1202 Viết báo cáo để theo dõi và đánh giá
 • Phân tích giới tính HSME 1203 trong giám sát và đánh giá
 • HSME 1204 Giám sát và đánh giá có sự tham gia
 • HSME 1210 Luận án giám sát và đánh giá
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 16 các khóa học tại Lupane State University »

Cập nhật lần cuối June 29, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 2 2020