Kinh tế và chính trị

Kinh tế và Chính trị là một chương trình đại học chưa từng có trong khu vực được thiết kế để giảng dạy các môn học như một tổng thể theo chủ đề và phương pháp luận. Bản chất liên ngành của chương trình và sự phụ thuộc vào một hộp công cụ Game Theoretic duy nhất phản ánh thực tế ngày nay, nơi các quyết định của các tác nhân kinh tế và chính trị đã gắn bó chặt chẽ với nhau. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và phổ biến với sinh viên Lithuania và nước ngoài.

Chương trình Kinh tế và Chính trị nhìn vào logic và kết quả của việc ra quyết định của các diễn viên kinh tế và chính trị. Liên quan chặt chẽ với nhau, hai khu vực này thường ảnh hưởng lẫn nhau; do đó, để dự báo tác động của một quyết định chính trị về kinh tế, người ta phải hiểu cả hai lĩnh vực rất tốt.

Chương trình Kinh tế và Chính trị dựa chủ yếu vào lý thuyết trò chơi và các phương pháp phân tích dữ liệu định tính và định tính, cho phép kiểm tra đồng nhất và hiệu quả các điểm giao tiếp kinh tế và chính trị. Khả năng sử dụng những công cụ này mang lại lợi thế cho những người theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn ở các trường đại học tốt nhất trên thế giới hoặc những người chọn làm việc trong một lĩnh vực phi học thuật.

Tính khác biệt của Chương trình:

 • Một chương trình nghiên cứu độc đáo ở Lithuania vì nó kết hợp kinh tế và chính trị;
 • Chuyên môn trong bất kỳ lĩnh vực nào trong ba lĩnh vực sau: kinh tế quốc tế, quản lý công, chính trị và quản trị nhà nước;
 • Phân tích các đặc điểm chính trị và kinh tế toàn cầu và quốc gia.

Kinh tế và chính trị: môn học

1 NĂM

1 SEMESTER

 • Tiếng Anh Kinh tế và Chính trị I (HUM128)
 • Nguyên tắc kinh tế, kinh doanh và quản lý (MNG101)
 • Phân tích toán học (FUN101, EN)
 • Giới thiệu về chính trị (POL101)
 • Khoá tự chọn (1)

2 SEMESTER

 • Toán học hữu hạn (FUN122)
 • Tiếng Anh Kinh tế và Chính trị II (HUM133)
 • Kinh tế vi mô (ECO101, F, EP, ITM)
 • Kỹ Năng Viết và Trình Bày Học Thuật (HUM108, EN)
 • Lịch sử ý tưởng chính trị (POL137)
 • Khoá tự chọn (1)

2 NĂM

1 SEMESTER

 • Đưa ra quyết định định lượng (FUN118, EN)
 • Kinh tế học vĩ mô (ECO102)
 • Các phương pháp toán học trong kinh tế (FUN105, EN)
 • Phân tích dữ liệu thống kê (FUN107)
 • Khoá tự chọn (1)

2 SEMESTER

 • Truyền thông Chính trị (POL112)
 • Giới thiệu về Tài chính (FIN113)
 • Chính trị so sánh (POL103)
 • Xã hội học chính trị (POL108)
 • Khoá tự chọn (1)

3 NĂM

1 SEMESTER

 • Kinh tế toàn cầu (ECO104)
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội (FUN108)
 • Kinh tế Phúc lợi (ECO122)
 • Quan hệ quốc tế (POL104)
 • Khoá tự chọn (1)

2 SEMESTER

 • Kinh tế quản lý (ECO107)
 • Tài chính công (FIN104)
 • Kinh tế chính trị (ECO106)
 • Khóa tự chọn (2)

4 NĂM

1 SEMESTER

 • Kinh tế lượng (ECO105)
 • Kinh tế EU (ECO110)
 • Chính trị EU (POL124)
 • Khóa tự chọn (2)

2 SEMESTER

 • Luận văn Cử nhân (POL117)
 • Thực tập (POL116)

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
ISM University of Management and Economics

Xem 3 các khóa học tại ISM University of Management and Economics »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 9, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
2,065 EUR
mỗi học kỳ.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date