Cử nhân Quản lý Logistics

Chung

Giới thiệu về trường

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands.

Fontys provides education and research. As a broad-based university, we are the largest public knowledge institute in the southern Netherlands. Đọc ít hơn
Eindhoven , Tilburg , Venlo + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường