Read the Official Description

Được khuyên


Yêu cầu đầu vào

Sinh viên phải đáp ứng các điều kiện để vào học các chương trình đại học được quy định trong Quy chế chung. Để tham gia vào Chương trình, học sinh phải vượt qua 5 môn học ở Cấp độ Phổ thông (hoặc tương đương), bao gồm cả Tiếng Anh với ít nhất một điểm C. Ngoài năm (5) môn học ở cấp độ thông thường, học sinh phải vượt qua ít nhất hai môn học ở trình độ nâng cao.


Thời gian học tập

Bốn năm theo định dạng thông thường, song song và thông thường.


Các cơ hội nghề nghiệp

Các cơ hội nghề nghiệp không thể cạn kiệt và bao gồm những điều sau: Quản lý doanh nghiệp, Nhà phát triển sản phẩm, Chủ doanh nghiệp, Tư vấn kinh doanh, Chuyên viên phân tích và Chuyên gia phát triển kinh doanh.


Cấu trúc chương trình


Phần 1: Học kỳ 1

tba

Phần 1: Học kỳ 2

tba

Phần 2: Học kỳ 1

tba

Phần 2: Học kỳ 2

tba

Phần 3

tba

Phần 4: Học kỳ 1

tba

Phần 4: Học kỳ 2

tba

Program taught in:
Anh

See 16 more programs offered by Lupane State University »

Last updated June 29, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019, Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 2 2019, Tháng 9 2019