Cử nhân Truyền thông và Báo chí Kỹ thuật số

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Die Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) ist eine seit 2005 nach österreichischem Recht akkreditierte Privatuniversität mit Niederlassungen in Wien, Linz, Paris, Berlin, Milano und Ljubljana.

Die Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) ist eine seit 2005 nach österreichischem Recht akkreditierte Privatuniversität mit Niederlassungen in Wien, Linz, Paris, Berlin, Milano und Ljubljana. Đọc ít hơn
Berlin
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.