Cử nhân nghệ thuật trong thiết kế tương tác

Chung

Giới thiệu về trường

CODE is a Berlin-based state-accredited university of applied sciences that offers bachelor’s degree programs in the field of Digital Product Development.

CODE is a Berlin-based state-accredited university of applied sciences that offers bachelor’s degree programs in the field of Digital Product Development. Đọc ít hơn