Read the Official Description

2 + 2 Chương trình cử nhân tại Liberal Arts

Nhận được một Bằng Cử nhân Mỹ của chương trình 2 + 2 cách!

2 + 2 bằng cử nhân tại Mỹ được cung cấp ở Ấn Độ của Trường Quản lý Quốc gia, phối hợp với Broward College, Florida. Sau khi hoàn tất chương trình AA 2 năm tại NMS, sinh viên có thể chuyển giao cho bất kỳ trường đại học Mỹ để hoàn thành bằng cử nhân và giáo dục nghệ thuật tự do của họ. Chương trình AA là một chương trình nghệ thuật tự do chung mà sẽ cho phép học sinh chuyển vào bất kỳ chương trình ở cấp độ cử nhân.

Program taught in:
Anh

See 3 more programs offered by The National Management School »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Bảy 2019
Tháng 9 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 2019
Application deadline

Tháng Bảy 2019

Location
Application deadline
End Date
Application deadline
End Date

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date