NUÔI DƯỠNG

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Binzhou Medical College is a famous university with special characteristics for the training of applied talents in Shandong Province. Its predecessor was the former National Shandong University Medica ... Đọc thêm

Binzhou Medical College is a famous university with special characteristics for the training of applied talents in Shandong Province. Its predecessor was the former National Shandong University Medical School founded in 1946. It was independently established as Qingdao Medical College in March 1956 and moved to Huimin, Shandong Province as a whole in October 1970. The district administrative office is located in Beizhen to run a school. In November 1974, the Beizhen Branch of Qingdao Medical College was established. In September 1981, it was renamed Beizhen Medical College. In March 1983, it was renamed Binzhou Medical College along with the resident. In 2002, the Yantai campus was put into use. At present, the school has developed into a provincial undergraduate medical school with advantages in medical disciplines, higher education for the disabled, and higher education for rehabilitation, as well as infiltration and integration of multiple disciplines such as medicine, science, engineering, management, and education, and coordinated development. The school has 16,662 full-time students, including 15,382 undergraduates and 1,140 postgraduates, recruiting students from 29 provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the Central Government; there are 140 international students. There are now the first clinical medical school, the second clinical medical school, the basic medical school, the special education school, the dental school, the nursing school, the humanities, and social sciences, the Marxist school, the pharmacy (wine school), and the combination of traditional Chinese and western medicine. There are 16 schools (departments) including the College, the School of Public Health and Management, the School of Foreign Languages ​​and International Exchange, the School of Rehabilitation, the School of Geriatrics, the School of Medical Imaging, and the School of Continuing Education. Đọc ít hơn
Yantai
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.