Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Các Bằng Cử nhân trong Bảo trì xây dựng 2024

4 Cử nhân Các chương trình trong Bảo trì xây dựng 2024

Tổng quat

Các chương trình bảo trì tòa nhà có thể giúp học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để thiết kế, xây dựng và bảo trì các tòa nhà bền vững và tiết kiệm năng lượng. Các lĩnh vực trọng tâm khác có thể bao gồm cải tạo các tòa nhà cũ, phân tích tác động môi trường và quản lý kinh doanh.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Xây dựng
  • Dịch vụ xây dựng
  • Bảo trì xây dựng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Xây dựng (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập