Keystone logo

9 Cử nhân Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh ESL 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • ESL
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Anh ESL

ESL, hay tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, là chương trình đào tạo tập trung vào việc phát triển kĩ năng nói và hiểu của những sinh viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Đánh vần, đọc, viết, và từ vựng là những nôi dung chính thường được giảng dạy.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.