Keystone logo

79 Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh Kinh tế kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh
  • Kinh tế kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (79)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh Kinh tế kinh doanh

Là một lĩnh vực kinh tế ứng dụng, BA Business Economics nghiên cứu các yếu tố khác nhau góp phần vào sự đa dạng của tổ chức và mối quan hệ của các doanh nghiệp với lao động, thị trường và vốn thông qua phân tích định lượng. Nó khác với các lĩnh vực khác của kinh tế học ứng dụng, như kinh tế nông nghiệp, kinh tế y học và kinh tế học dân số, trong đó nó tìm cách trực tiếp nghiên cứu kinh tế của các doanh nghiệp kinh doanh (trái với nghiên cứu một số ngành như một toàn thể, như với y tế hoặc nông nghiệp). Cử nhân Kinh tế Kinh doanh do đó là một chương trình rất phổ biến cho sinh viên muốn làm việc trong thế giới doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp của mình đã luôn chứng tỏ mình là một trong số những người có bằng cao nhất trong số các sinh viên tốt nghiệp về kinh tế. Là bằng Cử nhân, các chương trình Kinh doanh Kinh doanh thường tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh chính trị-xã hội của kinh tế kinh doanh. Các khóa học bao gồm nhân học, tâm lý, lịch sử kinh tế học và kinh tế công. Sự chú ý lớn nhất là các nhà tư tưởng kinh tế nổi tiếng, như Karl Marx, Adam Smith và John Maynard Keynes. Các môn kinh tế học cốt lõi thực tế khác nhau giữa các trường đại học, với một số tập trung chủ yếu vào kinh tế quản lý và kinh tế công nghiệp. Kinh tế kinh doanh không phải là một khái niệm đồng nghĩa với kinh tế đối với kinh doanh (ví dụ, áp dụng các nguyên tắc kinh tế để tạo ra các thực tiễn kinh doanh tốt nhất); kinh tế học kinh doanh được dạy như là kinh tế học kinh doanh tại các trường đại học mà một sự phân biệt giữa hai không được thực hiện. Mặt khác, một số trường đại học có xu hướng đưa ra các chương trình kinh tế kinh doanh về quản trị doanh nghiệp, phân tích đầu tư, chiến lược kinh doanh, kế toán và lập ngân sách.