Keystone logo

15 Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Giới tính học Nghiên cứu về LGBTQ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • BSc
  • BA
  • BBA
  • Khoa học xã hội
  • Giới tính học
  • Nghiên cứu về LGBTQ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Khoa học xã hội Giới tính học Nghiên cứu về LGBTQ

Một chương trình nghiên cứu về LGBTQ xem xét cơ sở xã hội học và tâm lý của cá nhân bị gạt ra ngoài lề xã hội. Công việc của khóa học cũng có thể bao gồm chính sách trao quyền, lịch sử gạt ra bên lề và xem xét hội nhập hiện đại.

Bằng cử nhân được cấp cho các sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu được đưa ra bởi trường đại học hoặc cao đẳng mà họ đang theo học. Các yêu cầu này bao gồm việc bỏ ra từ ba tới bảy năm để tập trung học tập một lĩnh vực cụ thể còn được gọi là chuyên ngành.