University of Prince Edward Island

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Lá»ch sá»­

University of Prince Edward Island có truyá»n thá»ng xuất sắc lâu Äá»i vá» há»c thuật từ Äầu thế ká»· 19. Khuôn viên của trÆ°á»ng Äại há»c là sá»± phản ánh tính cách của UPEI trên nhiá»u cấp Äá», má»t sá»± pha trá»n bá» sung giữa cÅ© và má»i, của truyá»n thá»ng và Äá»i má»i.

UPEI trong nháy mắt

  • UPEI có 4.600 sinh viên và hÆ¡n 250 giảng viên, tá»· lá» 18: 1
  • Sinh viên UPEI Äến từ má»i tá»nh á» Canada và hÆ¡n 70 quá»c gia
  • Chúng tôi có lá»ch sá»­ 200 nÄm cung cấp giáo dục Äại há»c
  • Kích thÆ°á»c khuôn viên của chúng tôi là 140 mẫu Anh
  • PhÆ°Æ¡ng châm há»c tập của UPEI là Niá»m tin, Kiến thức, Dá»ch vụ
  • Trung tâm thành phá» Charlottetown cách UPEI 20 phút Äi bá», nhÆ°ng giao thông công cá»ng miá»n phí cho sinh viên UPEI

Tầm nhìn của chúng tôi

University of Prince Edward Island sẽ là má»t nhà lãnh Äạo trong viá»c cung cấp các cÆ¡ há»i há»c tập kinh nghiá»m xuất sắc, khuyến khích sinh viên phát triá»n hết tiá»m nÄng của mình trong cả lá»p há»c và cá»ng Äá»ng. Äược thúc Äẩy bá»i sá»± khám phá, UPEI sẽ là Äiá»m Äến cho những ngÆ°á»i mong muá»n thÄng tiến thế giá»i của chúng ta bằng cách tạo ra kiến ââthức má»i. Cùng nhau, chúng tôi sẽ thúc Äẩy sá»± phát triá»n của các nhà lãnh Äạo ngày mai, những ngÆ°á»i sẽ ná»i lên từ các nghiên cứu của há» Äã sẵn sàng Äá» vượt trá»i và góp phần cải thiá»n cá»ng Äá»ng toàn cầu và Äá»a phÆ°Æ¡ng của chúng ta.

Địa điểm

Khu phố cổ

University of Prince Edward Island