Hong Kong Baptist University - Faculty of Arts

Đọc Mô tả chính thức

Địa điểm

Hồng Kông

Hong Kong Baptist University - Faculty of the Arts

Address
OEW 1100, Arts Faculty Dean's Office, Oen Hall Building (West), Ho Sin Hang Campus, Hong Kong Baptist University
Hồng Kông, Hồng Kông
Điện thoại
3411-7197