Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Mueang Chiang Rai, Thái Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mueang Chiang Rai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mueang Chiang Rai đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mueang Chiang Rai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mueang Chiang Rai đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กัน ... Đọc thêm

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเลย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยใช้เงินงบประมาณโครงการเงินยืมจากธนาคารโลก มีพื้นที่ประมาณ 323 Đọc ít hơn
Mueang Chiang Rai