Edinboro University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giá»i thiá»u vá» Edinboro University

Edinboro University cam kết xuất sắc trong há»c tập và trong má»i khía cạnh của cuá»c sá»ng trong khuôn viên trÆ°á»ng. Má»t niá»m Äam mê cho sá»± thành công của sinh viên, má»t danh mục Äầy Äủ các dá»ch vụ và má»t môi trÆ°á»ng há»c thuật há» trợ nhÆ°ng Äầy thách thức xác Äá»nh kinh nghiá»m của EU.

Edinboro University là má»t trong những trung tâm há»c tập và nghiên cứu ná»i tiếng nhất của Pennsylvania. Các nghá» sÄ© ná»i tiếng, các chuyên gia y tế, các há»a sÄ© hoạt hình Disney và Pixar và các nhà lãnh Äạo trong kinh doanh, giáo dục, tÆ° pháp hình sá»± và nhiá»u lÄ©nh vá»±c khác Äã xây dá»±ng ná»n tảng cho sá»± thành công của há» tại EU. Quy mô lá»p há»c nhá» và Äược giảng dạy bá»i má»t giảng viên Äược quá»c tế công nhận, 90 phần trÄm trong sá» há» có bằng cấp cuá»i cùng trong lÄ©nh vá»±c của há», cung cấp cho sinh viên ná»n giáo dục chất lượng cao và cá nhân hóa mà há» cần Äá» thành công.

TrÆ°á»ng ná»i bật bá»i sá»± cá»ng hiến thá»±c sá»± cho sá»± thành công của sinh viên, hứa hẹn sá»± chú ý, tÆ° vấn cẩn thận và cÆ¡ sá» vật chất hiá»n Äại cần thiết Äá» Äảm bảo sinh viên Äạt Äược mục tiêu và vượt quá mong Äợi của há».

Äược thành lập vào nÄm 1857 nhÆ° má»t trÆ°á»ng Äào tạo tÆ° nhân dành cho giáo viên, EU Äã phát triá»n thành tá» chức giáo dục Äại há»c lá»n nhất và toàn diá»n nhất khu vá»±c Tây Bắc Pennsylvania. Vá»i cá»ng Äá»ng khuôn viên sôi Äá»ng, hÆ¡n 100 lÄ©nh vá»±c nghiên cứu há»c thuật, khu nhà á» sinh viên hàng Äầu của khu vá»±c, nhiá»u câu lạc bá» và tá» chức, dá»ch vụ ná»i tiếng trên toàn quá»c dành cho sinh viên khuyết tật, Äiá»n kinh NCAA, biá»u diá»n nghá» thuật, cảnh sá»ng Hy Lạp thá»nh vượng và 65.000- mạng lÆ°á»i cá»±u sinh viên, Edinboro University cam kết cung cấp giáo dục Äại há»c, sau Äại há»c và ngoại khóa chất lượng cao nhất, giá cả phải chÄng nhất có thá».

Edinboro University không phân biá»t Äá»i xá»­ dá»±a trên cÆ¡ sá» giá»i tính, giá»i tính hoặc khuynh hÆ°á»ng tình dục trong các chÆ°Æ¡ng trình hoặc hoạt Äá»ng giáo dục của trÆ°á»ng. Tiêu Äá» IX của Sá»­a Äá»i Giáo dục nÄm 1972 và má»t sá» luật liên bang và tiá»u bang khác, nghiêm cấm phân biá»t Äá»i xá»­ dá»±a trên giá»i tính, giá»i tính hoặc khuynh hÆ°á»ng tình dục trong viá»c làm, cÅ©ng nhÆ° tất cả các chÆ°Æ¡ng trình và hoạt Äá»ng giáo dục do Äại há»c Äiá»u hành (cả trong và ngoài khuôn viên trÆ°á»ng) và bảo vá» tất cả má»i ngÆ°á»i bất ká» giá»i tính hay giá»i tính của há» khá»i sá»± phân biá»t giá»i tính, bao gá»m quấy rá»i tình dục và bạo lá»±c tình dục.

Khoa

 • 312 giảng viên toàn thá»i gian và bán thá»i gian
 • Tá»· lá» 15 Äến 1 sinh viên-giảng viên

Tuyá»n sinh

 • Tá»ng sá» 4.834 tuyá»n sinh
 • 3.572 sinh viên Äại há»c
 • 1.212 sinh viên nÄm thứ nhất
 • 1.262 sinh viên tá»t nghiá»p

Khuôn viên

Tá»a lạc tại thá» trấn Edinboro, Pennsylvania

43 tòa nhà trên 585 mẫu Anh

Há» nÄm mẫu, cánh Äá»ng má» và rừng

Phòng há»c và phòng thí nghiá»m hiá»n Äại

Bằng cấp Äược cung cấp

Liên kết nghá» thuật, liên kết công nghá» kỹ thuật, liên kết khoa há»c, cá»­ nhân nghá» thuật, cá»­ nhân mỹ thuật, cá»­ nhân khoa há»c, cá»­ nhân khoa há»c giáo dục, cá»­ nhân khoa há»c Äiá»u dưỡng, cá»­ nhân khoa há»c giáo dục nghá» thuật, thạc sÄ© nghá» thuật, thạc sÄ© vá» mỹ thuật, thạc sÄ© giáo dục, thạc sÄ© khoa há»c, thạc sÄ© khoa há»c Äiá»u dưỡng, thạc sÄ© công tác xã há»i, tiến sÄ© Äiá»u dưỡng.

ChÆ°Æ¡ng trình Äược cung cấp

 • 112 chÆ°Æ¡ng trình vÄn bằng tú tài
 • 18 chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng tá»t nghiá»p
 • 12 chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng liên kết
 • 15 chứng chá»

119648_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpg

Äiá»n kinh

17 môn thá» thao Varsity, cá»ng vá»i bóng rá» xe lÄn và Thá» thao Äiá»n tá»­: bóng rá» nam, viá»t dã, bóng Äá, bÆ¡i lá»i, quần vợt, ÄÆ°á»ng Äua, Äấu vật, và bóng rá» xe lÄn; bóng rá» nữ, viá»t dã, lacrosse, bóng Äá, bóng má»m, bÆ¡i lá»i, quần vợt, ÄÆ°á»ng Äua, ÄÆ°á»ng Äua trong nhà và bóng chuyá»n.

Scots Fighting tranh tài trong Äại há»i thá» thao bang Pennsylvania (PSAC) và Hiá»p há»i thá» thao trÆ°á»ng Äại há»c quá»c gia (NCAA), Phân khu I (Äấu vật) và II.

Äiá»u lá»

Edinboro University là má»t Edinboro University công lập, khu vá»±c, toàn diá»n.

Sứ má»nh

Nhiá»m vụ của Edinboro University là phát triá»n sinh viên cá nhân, trí tuá» và chuyên nghiá»p Äá» trá» thành những công dân Äóng góp cho Khá»i thá»nh vượng chung và hÆ¡n thế nữa.

Tầm nhìn

Bằng cách cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình và dá»ch vụ tuyá»t vá»i cho má»t xã há»i luôn thay Äá»i, Edinboro University sẽ là lá»±a chá»n hàng Äầu trong sá» các sinh viên, nhà tuyá»n dụng và cá»ng Äá»ng.

Giá trá»

Edinboro University duy trì vÄn hóa chào Äón chấp nhận và thuá»c vá» và cam kết:

 • Thúc Äẩy sá»± Äánh giá cao cho viá»c há»c tập nhÆ° má»t quá trình lâu dài
 • Há» trợ má»t cá»ng Äá»ng coi trá»ng sá»± liêm chính, trách nhiá»m, tôn trá»ng và bao gá»m
 • Khuyến khích Äá»i má»i, sáng tạo, khám phá và phản ánh

Nâng cao chất lượng trong tất cả các khía cạnh của má»t kinh nghiá»m Äại há»c gắn kết

Địa điểm

Sê-ri

Address
Edinboro university 219 Meadville Street Edinboro, Pennsylvania 16444
Sê-ri, Pennsylvania, Hoa Kỳ