FPT University

Giới thiệu

Địa điểm

Hà nội

Address
Hoa Lac High Tech Park
Hà nội, Hà nội, Việt Nam

Đà Nẵng

Address
Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh

Address
Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam