Vietnam National University, Hanoi - International School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Một trung tâm quốc tế thuộc VNU dành cho sinh viên và học giả

Địa điểm

Hà nội

Address
C & E Building,
Hacinco Student village,
no.79 Nguy Nhu Kon Tum street

Hà nội, Hà nội, Việt Nam

Hà nội

Address
G7 & G8 Building,
144 Xuan Thuy street

100000 Hà nội, Hà nội, Việt Nam

Hà nội

Address
Kieu Mai street,
Phuc Dien Ward

Hà nội, Hà nội, Việt Nam